(+ 31) 06 44518955

info@christinalenart.nl

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN CHRISTINA LENART TOLK & VERTALER

Artikel 1. Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden.

 

 1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Christina Lenart Tolk en Vertaler (verder te noemen tolk en vertaler) en een opdrachtgever waarop de tolk en vertaler deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met de tolk en vertaler, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 2. Offertes en totstandkoming van de overeenkomst.

 

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van de tolk en vertaler zijn vrijblijvend.
 2. De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte van de tolk en vertaler, of – indien geen offerte is uitgebracht – door schriftelijke bevestiging van de tolk en vertaler van een door de opdrachtgever verstrekte opdracht.

Artikel 3. Wijziging en intrekking van opdracht. 

 

 1. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen anders, dan van geringe aard aanbrengt in de opdracht, is de tolk en vertaler gerechtigd de termijn en/of het honorarium aan te passen of de opdracht alsnog te weigeren.
 2. Indien de opdracht door de opdrachtgever wordt ingetrokken, is de opdrachtgever betaling van het reeds uitgevoerde deel van de opdracht verschuldigd.

Artikel 4. Geheimhouding en uitvoering van de opdracht.

 

 1. De tolk en vertaler is gehouden de opdracht naar beste weten en kunnen uit te voeren voor het door de opdrachtgever gespecificeerde doel.
 2. De tolk en vertaler zal alle door de opdrachtgever beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen.
 3. De opdrachtgever verstrekt op verzoek inhoudelijke inlichtingen over de te vertalen tekst alsmede documentatie en terminologie. De tolk en vertaler staat niet in voor de juistheid van de door opdrachtgever verstrekte gegevens en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook.

Artikel 5. Intellectueel eigendom.

 

 1. Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de tolk en vertaler het auteursrecht op de door de tolk en vertaler vervaardigde vertalingen en andere teksten.
 2. De opdrachtgever vrijwaart de tolk en vertaler tegen aanspraken van derden wegens beweerde inbreuk op eigendoms-, auteurs- of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 6. Klachten en geschillen.

 

 1. De opdrachtgever dient de klacht over het geleverde zo spoedig mogelijk kenbaar te maken en in ieder geval binnen tien werkdagen na levering schriftelijk aan de tolk en vertaler te melden. Het uiten van een klacht ontslaat de opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting. Indien de klacht gegrond is, zal de tolk en vertaler het geleverde binnen redelijke tijd verbeteren of vervangen.

Artikel 7. Termijn en tijdstip van levering.

 

 1. De overeengekomen leveringstermijn is een streeftermijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De tolk en vertaler is gehouden om, zodra haar duidelijk wordt dat tijdige levering niet mogelijk is, de opdrachtgever daarvan onverwijld op de hoogte te stellen.
 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgehad op het tijdstip van persoonlijke aflevering of verzending per post, koerier of e-mail.

Artikel 8. Honorarium en betaling.

 

 1. Het honorarium voor het vertaalwerk is gebaseerd op een woordtarief. Voor andere werkzaamheden dan vertaalwerk wordt een honorarium op basis van een uurtarief in rekening gebracht.
 2. Het honorarium is exclusief Btw.
 3. Declaraties dienen uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan. Na verstrijken van de termijn van 14 dagen is de opdrachtgever onmiddellijk en zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, in welk geval de opdrachtgever over het factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd is vanaf de datum van verzuim tot aan het moment van volledige voldoening.

Artikel 9. Aansprakelijkheid en vrijwaring.

 

 1. De tolk en vertaler is uitsluitend aansprakelijk voor schade welke het directe en aantoonbare gevolg is van een aan de tolk en vertaler toerekenbare tekortkoming. De aansprakelijkheid is in ieder geval beperkt tot een bedrag gelijk aan de factuurwaarde excl. Btw van de desbetreffende opdracht.
 2. Dubbelzinnigheid van de te vertalen tekst (en) ontheft de tolk en vertaler van iedere aansprakelijkheid.
 3. De vertaler is niet aansprakelijk voor beschadiging of verlies van de ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst ter beschikking gestelde documenten, informatie of informatiedragers. De tolk en vertaler is evenmin aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van het gebruik van informatietechnologie en telecommunicatiemiddelen.
 4. De aansprakelijkheid van de tolk en vertaler is in alle gevallen gelimiteerd tot een bedrag van EUR 250,00 per gebeurtenis.
 5. De opdrachtgever is verplicht de tolk en vertaler te vrijwaren voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het gebruik van het geleverde, behoudens voor zover op grond van dit artikel aansprakelijkheid van de tolk en vertaler bestaat.

Artikel 10. Overmacht.

 

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de tolk en vertaler geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor de tolk en vertaler niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Daaronder worden in ieder geval, maar niet uitsluitend begrepen: brand, ongeval, ziekte, maatregelen van overheidswege en transportbelemmeringen.
 2. Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van de tolk en vertaler opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door de tolk en vertaler niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 11. Toepasselijk recht.

 

 1. Op de rechtsbetrekkingen tussen de opdrachtgever en de tolk en vertaler is Nederlands recht van toepassing.